ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1

Ιδρύεται το σωματείο με την επωνυμία “ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Επιβατών Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ” περιγραφόμενος εν συντομία με τα αρχικά Π.Σ.Ε.Α.Σ και με έδρα τον Πειραιά, σύμφωνα με τον Νόμο με αριθ.2251 / 94 (Φ Ε Κ. Α 191 / 14.11.94 ) και όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Νόμο με αριθ. 3587 / 07 ( Φ Ε Κ. Α 152 / 10.07.07 ) περί προστασίας των καταναλωτών.

Άρθρο 2

Σκοποί

1 . Η προστασία, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των μελών του και του καταναλωτικού κοινού, ειδικότερα δε των ατόμων που χρησιμοποιούν με αμοιβή μεταφορικές, τουριστικές και θαλάσσιες ταξιδιωτικές υπηρεσίες και προϊόντα τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή, ιδιαίτερα στα πλοία των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.

1.1 . Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τέτοιες υπηρεσίες θεωρούνται ή μεταφορά με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον, ή διαμονή σε οποιασδήποτε μορφής κατάλυμα, η συμμετοχή σε πάσης μορφής ταξιδιωτικά και τουριστικά προϊόντα όπως ατομικά ή ομαδικά πακέτα εκδρομών, διακοπών, περιηγήσεων, κρουαζιέρων, θαλάσσιου και ιαματικού τουρισμού και γενικά η αγορά κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει σκοπό ή και αποτέλεσμα την μεταφορά, το ταξίδι τον τουρισμό ή την εκ τούτων αναψυχή των καταναλωτών επιβατών.

1.2. Ουδεμία προστασία παρέχεται σε καταναλωτές επιβάτες που αποδεδειγμένα αγοράζουν ταξιδιωτικές ή τουριστικές υπηρεσίες που συμπεριλαμβάνουν παράνομες και ποινικά κολάσιμες δραστηριότητες όπως ενδεικτικά παιδική πορνεία, εμπόριο λευκής σαρκός, παράνομη ανθρώπινη εκμετάλλευση και χρήση απαγορευμένων ουσιών.

2 . Η εξεύρεση τρόπων προστασίας των καταναλωτών επιβατών ,της ασφάλειας των, της άνετης , οικονομικής και υγιεινής διαβίωσης των και της αποφυγής ταλαιπωρίας των όσων ταξιδεύουν με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσον.

2 .1 .Η εκπροσώπηση των καταναλωτών επιβατών στα όργανα που προβλέπεται η εκπροσώπηση των με τους ως το άρθρο 1 του παρόντος καταστατικού περιγραφόμενους νόμους ή οποιασδήποτε μελλοντικής τροποποίησης τούτων, είτε οποιουδήποτε άλλου καταναλωτικού νόμου ή νόμων ή διαταγμάτων εκτελεστικών τούτων ή υπουργικών αποφάσεων.

3. Η ενημέρωση και συμβουλή των καταναλωτών επιβατών με ταξιδιωτικές οδηγίες και ενημερώσεις σχετικά με το ταξίδι τους και η αντιπροσώπευση δικαστικά και εξώδικα τούτων καθώς και η άσκηση συλλογικών αγωγών κατά τις διατάξεις των ισχυόντων κάθε φορά νόμων.

4.Η συνεργασία με παρεμφερείς επιστημονικούς , πνευματικούς, συνδικαλιστικούς ή εφοπλιστικούς οργανισμούς ή οργανώσεις πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες ,τριτοβάθμιες , πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης , ενώσεις καταναλωτών, κινήσεις πολιτών και γενικά κάθε θεσμοθετημένο φορέα Ευρωπαϊκό ή διεθνή.


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 275 guests και κανένα μέλος